top of page

Group

Public·8 members

Kriminologji Dhe Penologji 75


Kriminologji dhe Penologji 75
Kriminologji dhe penologji 75 është një kurs që i prezanton studentët me studimin shkencor të krimit dhe dënimit. Ai përbëhet nga dy pjesë: kriminologji dhe penologji. Kriminologjia është dega e shkencave sociale që merret me natyrën, shtrirjen, shkaqet dhe parandalimin e sjelljes kriminale. Penologjia është shkenca teorike, pozitivo-juridike që shpjegon dhe interpreton të drejtën e ekzekutimit të sanksioneve penale.


Download File: https://dubapbarze.blogspot.com/?file=2w3xKP


Kursi kriminologji dhe penologji 75 ka për qëllim të ofrojë njohuri themelore për konceptet, teoritë, metodat dhe problematikat kryesore që lidhen me fenomenin e krimit dhe reagimin ndaj tij. Kursi trajton tema si: definimi dhe klasifikimi i krimit, statistikat e krimit, faktorët biologjikë, psikologjikë, socialë dhe kulturorë që ndikojnë në sjelljen kriminale, tiparet e delinkuentit dhe viktimës, formet e krimit si krimi organizuar, krimi i dhunshëm, krimi seksual, krimi ekonomik, krimi kibernetik etj., politika kriminale si strategjia e shtetit për të luftuar krimin, sistemi penal si pjesa e shtetit që merret me zbatimin e ligjit penal, sanksionet penale si mjetet juridike që përdoren për të dënuar autorët e krimeve, ekzekutimi i sanksioneve penale si procesi i zbatimit të dënimeve në burgje apo në liri etj.


Kursi kriminologji dhe penologji 75 përdor një metodologji interaktive dhe multidisiplinore që synon të nxisë diskutimin, analizën kritike dhe reflektimin mbi temat e trajtuara. Kursi përfshin ligjërata, seminare, punime individuale dhe në grup, studime të rasteve, vizita studimore etj. Kursi gjithashtu ofron burime audiovizive si podcaste, audiobooks , video etj. që mund të ndihmojnë studentët të zgjerojnë njohuritë e tyre mbi kriminologjinë dhe penologjinë.


Kursi kriminologji dhe penologji 75 është një kurs i dobishëm për studentët që duan të marrin njohuri bazike mbi fenomenin e krimit dhe reagimin ndaj tij. Kursi gjithashtu mund t'u përgatis studentët për karriera në fusha si drejtësi, siguri, edukim, shkencat sociale etj.


Referencat

  • Penologjia PDF - SlideShare  • Stream Kriminologji Dhe Penologji 75 by Anthony Heng - SoundCloud  • Kriminologji Dhe Penologji 75 High Quality - Destiney Dental Assi  • Kriminologji Dhe Penologji 75 ((FREE)) - SoundCloud
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page